DRET D’ACCÉS A LES DADES:
Té dret al fet que el Responsable li comuniqui si s’estan tractant o no les seves dades personals, i en cas que es confirmi el tractament, possibilitarà el seu accés facilitant-li la següent informació:

– Les finalitats del tractament
– Les categories de dades que es tracti
– El termini o criteris de conservació

DRET DE RECTIFICACIÓ DE LES DADES:
Tindrà dret al fet que el Responsable rectifiqui les seves dades quan resultin inexactes o incompletes mitjançant una declaració rectificativa addicional.

DRET DE SUPRESSIÓ DE LES DADES:
L’interessat tindrà dret al fet que el Responsable suprimeixi les seves dades, quan:

– El tractament sigui il·lícit
– L’interessat hagi retirat el seu consentiment
– Ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats pels quals van ser recollits o tractats
– L’interessat hagi exercit el dret d’oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament
– Les dades hagin de suprimir-se per complir una obligació jurídica del Responsable

L’interessat no tindrà dret al fet que el Responsable suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:

– Per exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació
– Per complir una obligació jurídica del Responsable
– Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions
– Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a finalitats de recerca històrica, estadística o científica

DRET DE PORTABILITAT DE LES DADES:
Té dret al fet que el Responsable transmeti les seves dades a un altre Responsable del tractament o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d’ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats en base a:

– El consentiment de l’interessat per a finalitats específiques
– L’execució d’un contracte o precontracte amb l’interessat

El dret a la portabilitat de dades no s’aplicarà quan:

– Sigui tècnicament impossible la transmissió
– Pugui afectar negativament als drets i llibertats de tercers
– El tractament tingui una missió d’interès públic fonamentat en la legislació vigent

DRET DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT:
L’interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament sigui en base a:

– Màrqueting directe
– Elaboració de perfils
– Interès legítim del Responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de l’interessat, especialment si és un menor
– Recerca històrica, estadística o científica, tret que el tractament sigui necessari per motius d’interès públic

Encara que l’interessat s’oposi al tractament de les seves dades, el Responsable podrà seguir tractant-los sempre que l’interès legítim del Responsable imperi sobre els interessos o els drets i llibertats de l’interessat en un procediment judicial que ho justifiqui.

El Responsable haurà d’informar a l’interessat del dret a oposar-se al tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altra informació, al moment de la primera comunicació.

DRET D’OPOSICIÓ AL TRACTAMENT:
És el dret al fet que no es dugui a terme el tractament d’aquests o se cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrència d’un motiu legítim i fundat, referit a la seva concreta situació personal, que ho justifiqui, i sempre que una Llei no disposi el contrari.

DRET A NO SER OBJECTE D’UNA ELABORACIÓ DE PERFILS:
L’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils la finalitat dels quals sigui adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:

– Rendiment professional
– Situació econòmica
– Salut
– Preferències o interessos personals
– Fiabilitat
– Comportament
– Ubicació o moviments de la persona

Quan l’elaboració de perfils es base únicament en un tractament automatitzat:

– L’interessat tindrà dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pugui produir-li efectes jurídics que li afectin significativament
– L’interessat tindrà dret a obtenir la intervenció humana per part del Responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha estat autoritzat mitjançant:
– El consentiment explícit de l’interessat
– Un contracte entre el Responsable i l’interessat

No s’aplicarà al dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a conseqüència de la mateixa estigui autoritzada mitjançant:

– El consentiment explícit de l’interessat
– Un contracte entre el Responsable i l’interessat
– Un tractament fonamentat en la legislació vigent